Coaching

Hva du kan oppnå med hjelp av NLP

  • Oppnå indre trygghet, livsglede og økt selvfølelse
  • Bli bevisst på dine verdier, din drivkraft og lidenskap.
  • Bli bedre kjent med dine følelser og bli mer bevisst på ditt tankesett.
  • Oppdag hva du virkelig vil med ditt liv, hva vil du bli husket for.
  • Få tilgang til dine ubrukte ressurser.
  • Øk motivasjonen.
  • Skap realistiske mål og nå dem.


Mental trening er for alle 

Hvordan kan jeg hjelpe deg?


- Verdicoaching:
Finn dine verdier: Hva kan skje om du begynner å bli tydeligere på hva du navigerer etter og hva som er viktig for deg? Verdicoaching er en kraftfull og bevisstgjørende prosess.

- Coaching og RTT i 30 dager i endringsprosessen.

- Coache deg til å skape realistiske mål og kan bistå i veien mot målene

Jeg veileder deg i krevende valgsituasjoner eller når du har kjørt deg fast i et vanespor du sliter med å komme ut av, enten det er på privat arena eller profesjonelt. Som coach hjelper jeg deg til få større trygghet og tillit til egne ressurser og muligheter. Coachingen gjør deg bevisst på ditt tankesett, overbevisninger, vaner og dine verdier. Verdiene dine er ditt indre kompass. Verdier er det som er viktig for deg og det du trenger for å ha det godt. Verdier driver deg og gir deg motivasjon over tid. De er også kriterier du bevisst eller ubevisst bruker for å evaluere om noe er bra eller dårlig for deg. Likevel er de aller fleste av oss ikke særlig bevisst på verdiene våre i hverdagen. Hva kan skje om du begynner å bli tydeligere på hva du navigerer etter og hva som er viktig for deg? Verdicoaching er en kraftfull og bevisstgjørende prosess. Du blir guidet gjennom en målrettet og strukturert prosess over tid.

» Det er ikke hvor du begynner som er viktig, men at du  bestemmer deg hvor du skal og tar første steg.                                                         

                                                                                                                       - Ina helland

Hva er coaching?

Det er en løsningsorientert prosess som handler om å utvikle menneskets potensial. Man bringer mennesket fra nåværende situasjon til en ønsket endring eller mål. Coaching er en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i enkeltpersoner, grupper og/eller bedrifter, og de gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og kunde. Den profesjonelle coachen har utdannelse i å lytte, observere og tilpasse coachingen til kundens behov. Det kundens mål, egenskaper, verdier og interesser som står i fokus. På veien vil det være nødvendig med handling for å få endring. Coachen støtter kunden til å finne strategier og løsninger på vei mot målet. Det handler om å finne potensialet og bygge videre på det. Med coachen kraftfulle spørsmål og teknikker vil kunden finner svarene selv. Fundamentet i coaching baserer seg på et positivt menneskesyn; at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine drømmer og mål

Hva er NLP?

NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser. Metodikken er unik på sitt felt - den menneskelige funksjon. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.

NLP er kort sagt

Måten du kommuniserer med deg selv på (lingvistisk), påvirker ditt nervesystem på alle nivåer (nevro). Dette kan brukes for å etablere adferdsmønstre(programmering). Jo mer effektivt den indre prosessen foregår, desto mer rikt og givende kan livet bli.

Hvor har jeg tatt sertifiseringen?

Jeg har tatt min NLP utdannelse  i Tromsø hos Svein Kaurin. Svein er gründer/eier og daglig leder i Kompetansesenteret for NLP. Han er også utvikler og grunnlegger av Kompetansesenteret sine 4 akademier og ansvarlig for gjennomføring og kvalitetssikring av studiene. Han representerer det nyeste innenfor coaching, mental «peak performance» og forandringsarbeid. Han jobber internasjonalt som NLP-trener ved flere institusjoner i Europa. Svein er internasjonalt sertifisert NLP Trener i Classic Code of NLP og New Code of NLP. Han har blitt trent og sertifisert av selveste NLP medgrunnlegger John Grinder, sammen med Carmen Bostic St. Claire og Michael Caroll. Svein er også sertifisert Practitioner of Organic Hypnosis og advanced Master practitioner.

Nevro:

Vi tar inn omgivelsene gjennom sanseinntrykk, som er visuelt (se), auditivt (høre), kinestetisk (føle), gustatorisk (lukte) og olfaktorisk (smake). Gjennom de fem sansene tar hjernen imot informasjon av fra disse sanseinntrykkene. Bearbeidelsen av sanseinntrykk skjer gjennom det vi kaller vårt personlige filter.

Vårt første mentale kart består således av de «interne bildene» som filtrene skaper av sanseinntrykkene. 


Lingvistisk:

I hjernen setter vi ubevisst «ord» på de filtrerte sanseinntrykkene. Dette kaller man å kodifisere inntrykkene ved å sammenlikne strømmen av sanseinntrykk i nuet med hjernens kolossale arkiv av tidligere sanseinntrykk. Våre erfaringer setter en merkelapp på sanseinntrykkene slik at det gir oss en personlig mening. Ulike personer har ulike erfaringer og dermed ulike filtre som gir to personer i samme situasjon en ulik representasjon av sanseinntrykkene og dermed ulik mening.

Vårt andre mentale kart består av å relatere de filtrerte sanseinntrykkene til ord og begreper

Programmering:

Vår underbevissthet forholder seg til våre to mentale kart (som nevnt tidligere). Når hjernen prosesserer de filtrerte sanseinntrykkene (Nevro) med våre erfaringer (Lingvistisk) utløser dette en reaksjon hos oss, nemlig vår atferd.

Årsaken til at vi reagerer som vi gjør i ulike situasjoner, og at personer reagerer ulikt på samme stimuli, finnes altså i våre to mentale kart som er helt unike for den enkelte.

Vi vil typisk reagere likt hver gang vi møter de samme stimuli fra omgivelsene. NLP beskriver dette som at underbevisstheten er programmert til å reagere slik.

Beskrivelsen er hentet fra https://www.kfnlp.no/om-nlp/</p>